Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan;
  2. Opdrachtnemer: Friesland Centraal statutair gevestigd te Grou, KvK-nummer 63135582, tevens handelend onder de naam Grousters.nl
  3. Consument: een natuurlijk persoon, niet handelend als zakelijke partij;
  4. Goederen: goederen in de meest ruime zin des woords, waaronder onder andere – niet limitatief – wordt verstaan: Content, software, Website(s), licenties, grafische voorstellingen (zoals foto’s, ontwerp- en detailtekeningen, prints), proefdrukken, modellen, informatiedragers, databestanden (zoals muziek- film en geluidsbestanden) en overige (intellectuele eigendoms-)rechten.
  5. Content: de tekst(en), beeld- en geluidsmateriaal, merken, handelsnamen, klantgegevens en andere data die door Opdrachtgever worden aangeleverd;
  6. Hosting: de activiteiten van Opdrachtnemer of een derde om de Website door middel van de Netwerkconfiguratie via internet toegankelijk te maken, waaronder ook valt het in stand houden van een telecommunicatieverbinding;
  7. Netwerkconfiguratie: de apparatuur en bijbehorende besturingsprogrammatuur waarop de Website zal worden geïnstalleerd;
  8. Website: de Standaard Programmatuur met inbegrip van de overeengekomen aanpassingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer wijst algemene voorwaarden van Opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

Artikel 2: Aanvang en inhoud overeenkomst

 1. Overeenkomsten met betrekking tot Hosting worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, aangegaan voor een duur van 12 maanden en worden daarna van rechtswege omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, behoudens voor zover tijdig wordt opgezegd. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.
 2. Overeenkomsten betreffende de huur van een domein komen louter tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de entreebijdrage, de eerste huurtermijn en eventuele overige overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om (een deel van) haar werkzaamheden uit te laten voeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van haar werkzaamheden, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever staat in en is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde gegevens.
 5. Voor zover een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand is gekomen, geldt een wederzijdse opzegtermijn van 2 maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of zonder dat verzuim is ingetreden en zonder daartoe schadeplichtig te zijn, op te zeggen ingeval van faillissement, toetreding WSNP of surseance van betaling – dan wel een aanvraag daartoe – van Opdrachtgever.

Artikel 3: Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen, zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede ook – voor zover aan de orde – exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden, tenzij anders is vermeld.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is ingeval van een prijsverhoging gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, behoudens voor zover Opdrachtnemer op grond van een van de in de volgende leden vermelde redenen gerechtigd is de prijs te verhogen.
 3. Opdrachtnemer kan de prijs verhogen indien sprake is van: extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen/foto’s/tekeningen of modellen, ondeugdelijke (niet goed werkende) informatiedragers/computerprogrammatuur of databestanden of een ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Opdrachtgever die Opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten en buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien Opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeenkomst c.q. specificaties aanbrengt, daaronder begrepen: auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en materialen correct, volledig en actueel zijn. Indien blijkt dat de verstrekte informatie en materialen onjuist zijn, heeft Opdrachtnemer het recht de prijs te verhogen dan wel de overeenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te zijn, op te zeggen. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie en materialen kan invloed hebben op de (verwachte) levertijd van de diensten.
 6. Opdrachtnemer is de overeengekomen vergoedingen en overige kosten uiterlijk op de dag dat de overeenkomst tot stand is gekomen – bij vooruitbetaling – verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is overigens gerechtigd om de voornoemde posten niet bij vooruitbetaling ineens doch in termijnen in rekening te brengen.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd, ingeval van een overeengekomen aflevering of betaling in gedeelten, bij de eerste (termijn) factuur tevens de gemaakte kosten van de gehele levering c.q. opdracht, zoals bijvoorbeeld kosten met betrekking tot Hosting, materiaal, modellen en proeven, bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Ingeval van een overeenkomst met betrekking tot Hosting is Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen en kosten steeds – bij vooruitbetaling – op de eerste dag van iedere maand verschuldigd.
 9. Betaling kan geschieden op factuurbasis dan wel middels een overboeking op basis van een machtiging (automatische incasso). De betaaltermijn van een factuur bedraagt 14 dagen. Na het onbetaald verstrijken van die termijn is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Voor zover betaling geschiedt via automatische incasso treedt verzuim van rechtswege in op het moment dat de verschuldigde bedragen wegens onvoldoende saldo of een andere voor rekening van Opdrachtgever komende reden, niet kunnen worden geïncasseerd of worden gestorneerd en er ook anderszins geen betaling heeft plaatsgevonden.
 10. Opdrachtgever is, naast eventuele buitengerechtelijke incassokosten, vanaf datum verzuim tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke (handels)rente verschuldigd over de opeisbare bedragen.
 11. Betaling kan louter bevrijdend geschieden door overboeking op de bankrekening van Opdrachtnemer. De bevoegdheid tot verrekening door Opdrachtgever wordt uitgesloten.
 12. De bevoegdheid van Opdrachtgever om een verplichting uit een overeenkomst op te schorten wordt uitgesloten.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, WSNP, of surseance van betaling van Opdrachtgever, of indien sprake is van een verzoek daartoe, zullen de verplichtingen van Opdrachtnemer direct opeisbaar zijn.

Artikel 4: Eigendomsrechten, overige rechten, opslag en levering

 1. De (intellectuele) eigendomsrechten van (al dan niet in opdracht van Opdrachtgever) vervaardigde Goederen berusten bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover vereist verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een absolute, exclusieve en onbeperkte licentie op het gebruik (in de meest ruimte zin des woords: vervreemden, kopiëren, dupliceren, et cetera) van deze Goederen, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Vorenstaande geldt ook als het vervaardigde goed als separate post in een offerte, een aanbod, de overeenkomst of op de factuur staat vermeld. Opdrachtnemer is niet gehouden om deze of andere rechten aan Opdrachtgever over te dragen of voor haar beschikbaar te houden.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde Goederen ten behoeve van de Opdrachtgever beschikbaar te houden. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat een goed door Opdrachtnemer beschikbaar zal worden gehouden ten behoeve van (het gebruik door) Opdrachtgever, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Opdrachtnemer instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content en rechten ter zake van domeinnamen berusten bij Opdrachtgever en/of dier licentiegevers.
 4. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer voor het realiseren van de Website een tijdelijke licentie op de Content en de netwerkconfiguratie van Opdrachtgever voor het enkele doel en de duur van het ontwikkelen en leveren van de Website. Deze tijdelijke licentie wordt hierbij aanvaard.
 5. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Opdrachtnemer verspreide Goederen, te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Opdrachtnemer geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst.
 6. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website met inbegrip van de (totale) programmatuur en de documentatie berusten bij Opdrachtnemer en/of dier licentiegever(s). Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever een tijdelijke beperkte licentie op het gebruik van de Website en de documentatie, welke licentie door Opdrachtgever wordt aanvaard. Deze tijdelijke licentie eindigt gelijktijdig met het eindigen van de overeenkomst op basis waarvan Opdrachtnemer gehouden is de Website te realiseren/ontwikkelen/vervaardigen.
 7. Opdrachtgever garandeert dat zij rechthebbende is op alle aan Opdrachtnemer verstrekte Goederen althans gerechtigd is om deze Goederen te gebruiken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden indien en voor zover Opdrachtgever Goederen in strijd met rechten van derden heeft aangeleverd, welke na verwerking tot schade bij derden of Opdrachtnemer hebben geleid.
 8. Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde Content bewaren met zorg van een goed bewaarder. Onverminderd vorenstaande, draagt Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de bewaarde Content. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ondeugdelijke opslag dan wel schade die tijdens opslag ontstaat, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid. Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 9. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Opdrachtnemer van Content, een duplicaat van dit goed wordt gemaakt. Opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven Content tijdens de bewaring door Opdrachtnemer verloren gaat of wegens beschadiging onbruikbaar wordt. In het laatst genoemde geval dient Opdrachtgever Opdrachtnemer op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 10. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om op ieder moment een pandrecht te vestigen op alle Goederen van Opdrachtgever die Opdrachtnemer, in het kader van de uitoefening van de overeenkomst, in haar macht heeft, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen Opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn (niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen).
 11. Iedere levering van Goederen of het verrichten van diensten door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom (eigendomsvoorbehoud) totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit hoofde van de overeenkomst of de wet is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 12. Een overeengekomen of aangegeven termijn die geldt voor Opdrachtnemer is te allen tijde indicatief, tenzij schriftelijk en expliciet is overeengekomen dat deze fataal is. Ingeval van een expliciet overeengekomen fatale termijn heeft te gelden dat deze vervalt indien Opdrachtgever wijziging(en) in de overeenkomst (het werk) heeft verlangd. Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Opdrachtnemer en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen, bij gebreke waarvan de overeengekomen termijn vervalt en deze dus niet langer fataal kan zijn.
 13. De levering van een goed of het verrichten van een dienst geschiedt op het kantooradres van Opdrachtnemer.
 14. Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Opdrachtnemer te leveren Goederen of te verrichten diensten. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien zij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van Opdrachtnemer bij deze ophaalt, indien zij weigert de te leveren Goederen in ontvangst te nemen of indien Opdrachtgever niet op een overeengekomen datum of binnen een redelijke termijn haar medewerking verleent aan een levering c.q. overdracht van het goed.
 15. Indien transport van de af te leveren Goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in- en uitladen. Onder transport wordt mede begrepen de transmissie van data door middel van het internet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel, waaronder ook de overdracht/implementatie van een applicatie wordt verstaan.
 16. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het opslaan of het maken van een back-up van de te leveren Goederen, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeugdelijke opslag, tenzij sprake is van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan haar zijde.
 17. De levering of de implementatie (in de meest ruimte zin des woords), geschiedt altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien Opdrachtgever reeds eigenaar is van het te leveren goed. Opdrachtgever is gehouden de daarmee verband houdende kosten en vergoedingen bij vooruitbetaling op factuurbasis te voldoen. De overeengekomen prijs of het geldende uurtarief omvat nimmer de levering of implementatie van een goed, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 18. Verzuim zijdens Opdrachtnemer treedt pas in, ook ingeval van een (tekortkoming in een) duurovereenkomst, nadat zij deugdelijk in gebreke is gesteld en zij binnen de gestelde termijn niet voldoet aan haar verplichtingen.

Artikel 5: Zet, druk- en andere proeven

 1. Opdrachtgever is gehouden de door haar al dan niet op haar verzoek van Opdrachtnemer ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Opdrachtnemer terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door Opdrachtgever geldt als erkenning dat Opdrachtnemer de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtnemer goedkeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 6: Verboden

 1. Opdrachtgever zal niet in strijd met wetgeving of een recht van een derde (zoals intellectuele eigendomsrechten) materiaal opslaan of verspreiden via de Opdrachtnemer. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan om, ongeacht of dit rechtmatig is, materiaal op te slaan of te verspreiden:dat smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch of discriminerend is; dat de privacy van derden schendt; dat verwijzingen (zoals hyperlinks en torrents) bevat naar informatie die in strijd is met hetgeen in dit artikel wordt beschreven.
 2. Indien Opdrachtnemer constateert dat Opdrachtgever de voorwaarden onder lid 1 overtreedt, of hierover een klacht ontvangt, kan Opdrachtnemer alle maatregelen nemen die zij nodig acht om de overtreding te beëindigen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan mocht ontstaan. Opdrachtnemer is tevens bevoegd om de overeenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te zijn, te beëindigen.
 3. Opdrachtnemer kan de naam, het adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever afgeven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten, mits de juistheid van de klacht voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle claims en schade die verband houden met een overtreding van de voorwaarden zoals neergelegd in dit artikel. De voornoemde vrijwaring geldt niet indien Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument. Desalniettemin is Opdrachtgever in dat geval zelf aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt.
 5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Opdrachtnemer of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Opdrachtnemer of derden. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de servers van Opdrachtnemer, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, overige opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt (zoals malware of andere schadelijke software). Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen en Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer of derden terzake lijden.
 6. Niet toegestaan op de servers, die door Opdrachtnemer beschikbaar gesteld worden, zijn:
  • sites uitsluitend bedoeld voor downloads (maximaal 40% aan downloads toegestaan);
  • adult/erotische getinte sites en/of andere aanstootgevende sites, Warez sites en/of andere te downloaden software en/of (semi) illegale software;
  • MP3 sites en/of sites met niet relevante audio/video bestanden.
 7. Opdrachtgever zal geen informatie of toepassingen op de server plaatsen, die schade kan toebrengen aan de servers van Opdrachtnemer of aan andere servers op het Internet. Indien er sprake is van ‘onbeperkt’ dataverkeer dan gelden de volgende regels:
  • het data/emailverkeer is relatief onbeperkt, met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker;
  • indien een dergelijke Website buitenproportioneel verbruik vertoont, zal deze worden verwijderd c.q. een toeslag krijgen in verband met het buitenproportionele verbruik;
  • Opdrachtnemer brengt Opdrachtgever op de hoogte van dit gebruik en stelt haar in de gelegenheid een toeslag te betalen in verband met het buitenproportionele verbruik, een en ander vast te stellen naar de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid;
  • indien Opdrachtgever hiermede niet instemt, zal zij uiterlijk binnen 48 uur na voormelde mededeling de website / applicatie elders onder brengen, waarna Opdrachtnemer gerechtigd is om de Website te verwijderen van de server(s), zonder dat Opdrachtnemer schadeplichtig is jegens Opdrachtgever (voor zover Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, sluit zij die hierbij uit).
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd om (een verzoek tot het verwerken of toepassen van) Content te weigeren wanneer: zij door het toepassen daarvan onrechtmatig zou handelen, de Content in strijd is met algemene aanvaarde normen en waarden, de Content discriminerend of beledigd is, wanneer Opdrachtnemer door toepassing van de Content in strijd zou handelen met rechten van derden of wetgeving of wanneer dat zou leiden tot oneigenlijk gebruik van het internet.
 9. Indien Opdrachtgever een SSL-certificaat bij Opdrachtnemer afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de voorwaarden van de certificatiedienstverlener (de partij die de certificaten uitgeeft). Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de identiteit van de certificaathouder. Ook staat Opdrachtnemer niet in voor het beveiligniveau van het SSL-certificaat. Dit hangt namelijk af van het doel waarvoor het SSL-certificaat wordt gebruikt.

Artikel 7: Klachten

Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had kunnen worden geconstateerd. Indien Opdrachtgever niet tijdig klaagt dan vervalt elke aanspraak op dat gebrek. Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclame schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 8: Overmacht

 1. Tekortkomingen van Opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien dit het gevolg is van overmacht. Daarvan is in ieder geval sprake indien de tekortkoming niet haar schuld is, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in algemene zin, storingen of uitvallen van het internet/de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanvallen, (D)DoS-aanvallen, stroomstoringen, staking, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en het geval dat Opdrachtnemer door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht.
 3. Indien een overmachtssituatie langer dan 50 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaan.

Artikel 9: Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 10: Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever of derden voor schade welke onder de dekking valt van een door Opdrachtgever afgesloten verzekering, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Voor zover Opdrachtnemer diensten afneemt van een derde, zal zij jegens Opdrachtgever nimmer gehouden zijn meer schade te vergoeden dan de schade die Opdrachtnemer van die derde vergoed krijgt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden in de meest ruime zin des woords, onder andere ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte Goederen en diensten, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer zelf. Deze vrijwaring omvat ook de eventuele hulppersonen en ondergeschikten die door Opdrachtnemer bij een gesloten of te sluiten overeenkomst of de uitvoering daarvan betrokken zijn.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde Goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 11: Wijziging van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 12: Opschorting

Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen c.q. werkzaamheden op te schorten indien Opdrachtgever tekort schiet in de naleving van een verplichting voortvloeiend uit een overeenkomsten die zij met Opdrachtnemer heeft gesloten (dit betekent dat Opdrachtnemer een verplichting uit een overeenkomst op kan schorten indien Opdrachtgever haar verplichting uit een andere overeenkomst niet nakomt; een rechtstreeks verband tussen opschorting en tekortkoming is geen vereiste). Onder opschorting wordt onder andere ook verstaan het ontzeggen van de toegang tot een applicatie en het actief beëindigen van Hosting. Opdrachtnemer is derhalve gerechtigd om Opdrachtgever de toegang tot een (geleverd) goed c.q. applicatie te ontzeggen en de Hosting volledig te staken, indien Opdrachtnemer een verplichting uit hoofde van een separate overeenkomst niet naleeft. Opdrachtnemer kan haar verplichting tot afgifte c.q. levering eveneens opschorten indien Opdrachtgever niet voldaan heeft aan een verplichting uit hoofde van een overeenkomst met Opdrachtnemer gesloten heeft.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlands recht.
 2. Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.